Умови вступу

ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АБУ.

Перелік документів.

 1. Заява про вступ на ім’я Президента Академії будівництва України.
 2. Резюме;
 3. Виписка з протоколу засідання правління підрозділу або подання керівника про висунення кандидата з означенням спеціальності (в поданні відзначається особистий вклад кандидата в науку і практику будівельного виробництва, підготовку наукових та інженерних кадрів, створення наукових шкіл, громадська діяльність, винагороди, почесні звання, тощо);
 4. Перелік опублікованих робіт і авторських винаходів, оригінальних авторських проектів;
 5. Копії дипломів (інженера, кандидата, доктора, відомості про нагороди, відзнаки, почесні звання).

 

Вказані документи подаються за адресою: 02002, м. Київ 002, вул. Євгена Сверстюка, 23

Академія будівництва України.

Висунення кандидатів у дійсні члени, члени-кореспонденти та іноземні члени здійснюється підрозділами  Академії на засіданнях правлінь підрозділів Академії. Рішення правлінь оформляється протоколами засідань та поданням підрозділу за підписом його керівника. Кандидати повинні бути ознайомлені зі Статутом і діючими положеннями. Відмітка про це робиться на заяві керівником підрозділу.

Всі особові справи подаються на розгляд Конкурсної комісії Академії, яка готує рекомендації з цього питання для розгляду на Президії Академії.

Конкурсна комісія є постійно діючим колегіальним органом при Президії Академії будівництва України з питань підготовки до розгляду і затвердження Президією матеріалів, пов’язаних з членством в Академії (прийом нових членів, переобрання, припинення членства).

На Конкурсну комісію покладаються такі завдання:

– прийом матеріалів, що подаються територіальними і галузевими відділеннями на конкурс на заміщення вакантних посад членів Академії;

– розгляд конкурсних матеріалів, визначення їх повноти, змісту і відповідності діючим “Положенням”;

– розгляд матеріалів про переобрання членів Академії;

– розгляд матеріалів про припинення членства в Академії;

– підготовка рішення Президії і оформлення його протоколом засідання Конкурсної комісії;

Конкурсна комісія розглядає також матеріали подані на присудження премії ім. академіка Буднікова М.С. та на стипендіатів Академії.

В разі необхідності Конкурсна комісія має право викликати на співбесіду кандидата у члени Академії з метою виявлення повноти особистих даних, як фахівця, так і його творчого або виробничого вкладу в будівельну галузь.
Конкурсна комісія проводить засідання по розгляду матеріалів за наявності не менше 5-х справ.
У разі встановлення Конкурсною комісією, що представлені матеріали на окремих кандидатів не мають повного обсягу даних згідно з “Положенням про вибори”, або з інших причин, такі кандидатури відхиляються.

 

НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ ДЛЯ ОБРАННЯ ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ, ПОЧЕСНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ ТА ІНОЗЕМНИМИ ЧЛЕНАМИ

 • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • 05.23.02 Основи та фундамент
 • 05.23.03 Теплогазопостачання, вентиляція, кондиціювання, газопостачання та освітлення
 • 05.23.04 Водопостачання, каналізація, будівельні системи охорони водних ресурсів
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
 • 1405.23.07 Гідротехнічне та меліоративне будівництво
 • 05.23.08 Технологія і організація промислового та цивільного будівництва 05.23.12 Системи автоматизованого проектування (будівництва)
 • 05.13.06 Автоматизовані системи управління
 • 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів і виробництв (будівництво) 05.23.15 Мости і транспортні тунелі
 • 05.23.16. Гідравліка та інженерна гідрологія
 • 05.23.17. Будівельна механіка
 • 05.23.18 Підземне будівництво
 • 05.24.01 Геодезія
 • 05.05.04 Шляхові та будівельні машини
 • 05.05.05 Підйомно-транспортні машини
 • 05.23.11 Будівництво автомобільних шляхів, аеродромів
 • 05.23.13 Будівництво залізничних шляхів
 • 08.00.15 Економіка, планування, організація управління народним господарством
 • 08.00.08 Ефективність капітальних вкладів і нової техніки
 • 08.00.09 Ціноутворення
 • 08.00.10 Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • 08.00.12 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності
 • 08.00.20 Стандартизація і управління якістю продукції
 • 05.02.16 Машини і агрегати виробництва будматеріалів
 • 05.03.06 Технологія і машини зварювального виробництва
 • 15.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин
 • 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
 • 05.15.04 Шахтне будівництво
 • 05.15.05 Технологія і комплексна механізація торф’яного виробництва
 • 05.15.06 Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ 05.15.08 Збагачення корисних копалин
 • 05.15.10 Бурові свердловини
 • 05.15.12 Морська розробка родовищ корисних копалин
 • 05.15.13 Будівництво та експлуатація нафтогазопроводів, баз та сховищ
 • 18.00.01 Теорія і історія архітектури, реставрація пам’ятників архітектури
 • 18.00.02 Архітектура будівель і споруд
 • 18.00.04 Містобудівництво, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених міст.

 

Особи, обрані дійсними членами, членами-кореспондентами та іноземними членами, одержують “Диплом” та «Посвідчення» встановленого зразку.

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АКАДЕМІЇ

Членство в Академії – дійсного члена, члена-кореспондента припиняється у таких випадках:

–              у разі порушення членом Академії Статутних обов’язків і обов’язків визначених у “Положенні про права і обов’язки дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів Академії будівництва України”, а також якщо він пориває зв’язки з Академією, що проявляється у невідвідуванні зборів відділення та академічних;

–              у разі притягнення члена Академії до судової відповідальності і його засудження;

–              у разі несплати щорічних членських внесків протягом 2-х років

–              у невиконані власних творчих планів, доручень керівника відділення, виконавчого органу   Академії.

Порядок вилучення зі складу Академії:

–              за поданням керівника відділення при умові, що питання членства розглянуто на бюро(зборах) відділення, за участю особи, яка підлягає вилученню;

–              за власним бажанням (особиста письмова заява).