Структура

Вищим керівним органом Академії є Загальні збори членів Академії (проводяться один раз в два роки).

Загальні збори:

  • визначають основні напрямки діяльності, вирішують основні питання організаційного характеру, вносять зміни та доповнення та затверджують Статут Академії;
  • обирають членів Президії Академії строком на 5 років, заслуховують звіти про їх діяльність;
  • заслуховують і затверджують звіти про роботу Президії та відділень Академії;
  • розглядають скарги, щодо дій, чи бездіяльності керівних органів Академії;
  • вирішують питання щодо припинення діяльності Академії.

СТРУКТУРА діяльність Академії 2019

 Президія Академії, керує Академією в період між Загальними зборами.

Обирає терміном на 5 років Президента,  затверджує віце-президентів та їх обов’язки, рішення керівних органів відділень та комісій; утворює постійні та тимчасові комісії, творчі колективи, експертні групи, затверджує їх склад, керівників і координує діяльність підрозділів.

2019 Склад Президії АБУ 

Президент Академії здійснює оперативне управління майном та коштами Академії, вирішує питання відповідно до мети і основних завдань діяльності Академії, віднесених до його компетенції внутрішніми Положеннями та Статутом, приймає з цих питань рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Президії та Загальних зборів членів Академії. Без довіреності діє від імені Академії, представляє інтереси Академії в державних та місцевих органах влади, політичних та громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в Україні, за кордоном та в міжнародних організаціях.

Для вирішення поточних питань в період між засіданнями Президії збирається Координаційна Рада Академії.  Склад Координаційної Ради призначає президент Академії.

Склад Координаційної Ради 2019

Віце-президенти входять до складу Координаційної Ради та керують напрямками діяльності Академії. За кожним напрямком затверджені відповідні галузеві відділення у відповідності до їх діяльності.

Контрольно-ревізійна комісія.

Контролює правильність проведення фінансових і господарських операцій та подає на затвердження Загальних зборів Академії акти перевірок.

 

 Основу Академії становлять територіальні та галузеві відділення до складу яких входять відомі вчені, досвідчені представники освіти, проектування, виробництва та промисловості України. Серед яких: Лауреати державних премій; заслужені діячі науки і техніки, будівельники, архітектори, працівники вищої школи;  ветерани галузі; фахівці з багатьох країн світу.

  При Академії працюють Науково-технічний центр, проблемні інститути і організації, діяльність яких спрямована на вирішення окремих важливих проблем.

 

 


Підрозділи Академії

 Підрозділи Академії є творчими і організаційними центрами, які координують  діяльність членів  Академії  та спрямовують їх роботу на розв’язання науково-технічних проблем визначеного напряму, організовують виконання рішень Загальних зборів Академії, Президії та Координаційної ради  Академії.

 Територіальні відділення Академії  є основними структурними підрозділами Академії ( зі збереженим статусом юридичної особи) та її місцевими осередками, що об’єднують членів Академії, які працюють у відповідному регіоні і діють у взаємодії з іншими відділеннями Академії.

Відокремлені підрозділи Академії не мають статусу юридичної особи  і організовані за територіальним  принципом.

Галузеві відділення об’єднують членів Академії однієї або декількох суміжних спеціальностей за відповідним напрямом діяльності з метою ефективної реалізації завдань Академії та організації її роботи.

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ

ГАЛУЗЕВІ ВІДДІЛЕННЯ АБУ

Науково-технічний центр та проблемні інститути Академії.

Головною науковою установою Академії є Науково-технічний центр, який забезпечує виконання  завдань Академії.

Установи, підприємства та організації, які створені Академією, є юридичними особами і діють згідно із законодавством, Статутом Академії та їх статутами, які затверджуються у порядку, визначеному Президією.

Виконавчий орган Академії.

Виконує поточну адміністративну роботу,  здійснює організаційні заходи для діяльності структурних підрозділів Академії, включаючи організацію Загальних зборів,  засідань Президії, круглих столів та ін. Забезпечує виконання рішень Президії і Президента та здійснення фінансово-господарської діяльності Академії.

Виконавчий орган Академії  має право здійснювати  контроль за дотриманням членами Академії Статутних зобов’язань та обов’язкових для них рішень органів Академії, отримувати в установленому порядку від організацій, відділень, структурних підрозділів Академії документи, звіти та інші матеріали,  повертати на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог до їх оформлення.

 

Відділ Міжнародного співробітництва .

Міжнародна діяльність Академії здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

Відділ сприяє підписанню меморандумів, заключенню договорів, інших документів між Академією та іншими вітчизняними та закордонними установами. Основним завданням відділу є розвиток міжнародного співробітництва Академії.